Политика за защита на личните данни на yacco-bulgaria.com

                  1. Какво са лични данни?
  Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (по-долу ОРЗД), личните данни се определят като:
  „Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.
  За целите на настоящата политика при всяко посочване на „данни” и „данните” следва да се разбира лични данни по смисъла на ОРЗД.
  
  2. Моля обърнете внимание - с предоставянето на личните Ви данни, Вие потвърждавате, че имате навършени 13 години. В случай, че това не е така, следва незабавно да се свържете с нас, за да предприемем действия по заличаването им.
  
  3. Онлайн платформата yacco-bulgaria.com включва yacco-bulgaria.com и yacco.bg. Платформата включва информационна част за YACCO S.A.S. (Република Франция) и продуктите произвеждани от YACCO S.A.S. (Република Франция), новини, спорт, продуктов съветник и онлайн магазин.
  
  4. Администратор на онлайн платформата yacco-bulgaria.com е „ГЕРАД” ООД, ЕИК 160076384, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Стефан и Обрейко Обрейкови” № 43, официален вносител и представител на YACCO S.A.S. (Република Франция) за територията на Република България.
  За целите на настоящата политика, при всяко посочване на „yacco-bulgaria.com”, „онлайн платформата” „ние” и „нас” следва да се разбира „ГЕРАД” ООД.
  „ГЕРАД” ООД прилага Регламент (ЕС) 2016/679, към всички функции по събиране, обработване и съхранение на лични данни, включително тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и партньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от различни източници.
  
  5. Законовите основания, въз основа на които събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни са:
  5.1. Основание за законосъобразно обработване на данни по чл. 6, параграф 1, б. б от Регламент (ЕС) 2016/679 - обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
  5.2. Основание за законосъобразно обработване на данни по чл. 6, параграф 1, б. в от Регламент (ЕС) 2016/679 - обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора.
  5.3. Основание за законосъобразно обработване на данни по чл. 6, параграф 1, б. е от Регламент (ЕС) 2016/679 - обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.
  
  6. Лични данни събирани от онлайн платформата.
  Лични данни са всяка информация, която може да идентифицира дадено лице. Анонимните данни не се включват в тази категория. Ние обработваме следните категории лични данни:
  6.1. Данни на клиента.
  Данните за клиент се събират при регистрация на нов потребител и/или при покупка на стоки и/или услуги, включително и данни събирани при гаранционно обслужване (когато е приложимо).
  При работата с клиенти, във връзка с осъществяване на конкретно правоотношение събираме, обработваме и съхраняваме някои или всички от изброените лични данни: име, презиме, фамилия, ЕГН (ЕГН се събира само в случай на издаване на фактура на физическо лице), адрес, адрес за получаване на доставка (ако е различен от посочения адрес), е-mail адрес и телефонен номер.
  Цели на събиране, обработвани и съхранение на посочените данни
  - За да можем да Ви доставим закупените стоки, както и да предоставим гаранционно обслужване (когато е приложимо)
  - За воденето на отчети за такива сделки.
  - За изпълнение на други задължения произтичащи от договори, сключени с Вас;
  - За администриране и отговор на клиентски оплаквания / запитвания / жалби / рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;
  - За техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.
  Основанията за законосъобразно събиране, обработване и съхранение на данните по т. 6.1. са посочените в т. 5.1., т. 5.2. и т. 5.3. от настоящата политика.
  Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
  6.2. Комуникационни данни. Включват всяко съобщение, което ни изпращате, независимо дали е чрез комуникационната форма на нашия сайт, чрез имейл, съобщение или публикация в социални мрежи или друг вид изпратено съобщение. Ние обработваме тези данни с цел комуникация с Вас, за водене на документация и за установяване, изпълнение или защита на правни искове.
  Цели на събиране, обработвани и съхранение на посочените данни
  - За администриране и отговор на клиентски оплаквания / запитвания / жалби / рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;
  - За техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.
  Основанията за законосъобразно събиране, обработване и съхранение на данните по т. 6.2. са легитимните ни интереси (т. 5.3. от настоящата политика). В случая това са отговаряне на изпратените до нас съобщения, водене на документация и за водене или защита на правни искове.
  6.3. Потребителски данни. Това са данни на регистрираните потребители. При регистрацията Ви като потребител събираме, обработваме и съхраняваме някои или всички от изброените лични данни: име, презиме, фамилия, адрес, адрес за получаване на доставка (ако е различен от посочения адрес), е-mail адрес и телефонен номер.
  Ние обработваме тези данни, за да управляваме нашия уеб сайт и да гарантираме, че Ви предоставяме подходящо съдържание, да гарантираме неговата сигурност, да поддържаме резервни копия на онлайн платформата и за да имаме възможност за управление и администриране на онлайн платформата.
  Цели на събиране, обработвани и съхранение на посочените данни:
  - За да можем да Ви доставим закупените стоки, както и да предоставим гаранционно обслужване (когато е приложимо)
  - За воденето на отчети за такива сделки.
  - За изпълнение на други задължения произтичащи от договори, сключени с Вас;
  - За администриране и отговор на клиентски оплаквания / запитвания / жалби / рекламации; връщане на суми и стоки; замяна на продукт;
  - За техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до Сайта ни, за електронно обслужване на електронни фактури.
  Основанията за законосъобразно събиране, обработване и съхранение на данните по т. 6.3. са легитимните ни интереси (т. 5.3. от настоящата политика). В случая това са правилното администриране на онлайн платформата.
  6.4. Технически данни. Включват данни, свързани с употребата на онлайн платформата, като Вашия IP адрес, данните за вход, подробности за Вашия браузър, продължителност на посещението на страниците на нашия уеб сайт, прегледи на страници и навигационни пътища, подробности за броя посещения на нашия уеб сайт, настройките на часовите зони и други технологии на устройствата, които използвате за достъп до нашия уеб сайт. Източникът на тези данни е от системата ни за анализи.
  Ние обработваме тези данни, за да анализираме използването на онлайн платформата, да администрираме и защитим нашия бизнес и онлайн платформа. Тези данни не се използват за реклама.
  Цели на събиране, обработвани и съхранение на посочените данни:
  - Правилното администриране на онлайн платформата.
  Основанията за законосъобразно събиране, обработване и съхранение на данните по т. 6.4. са легитимните ни интереси (т. 5.3. от настоящата политика). В случая това са правилното администриране на онлайн платформата.
  6.5. Маркетингови данни. Включват данни, свързани с Вашите предпочитания за получаване на маркетингова информация от нас и трети страни, и предпочитаният от Вас начин за комуникация.
  Ние обработваме тези данни, за да анализираме използването на онлайн платформата, да администрираме и защитим нашия бизнес и онлайн платформа. Тези данни не се използват за реклама.
  Можем да използваме данни, за да Ви предоставим адекватно съдържание и реклами (включително реклами във Facebook или други реклами) и съответно да разберем ефективността на предоставените реклами.
  Цели на събиране, обработвани и съхранение на посочените данни:
  - Правилно администриране и развитие на онлайн платформата.
  Основанията за законосъобразно събиране, обработване и съхранение на данните по т. 6.5. са посочените в т. 5.3. от настоящата политика. Това са легитимните ни интереси, които в този случай ни позволяват правилното администриране и развитие на онлайн платформата.
  6.6. Специални категории данни*.
  Специални категории лични данни съгласно чл. 9, пар.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) са данни разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, здравословно състояние, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.
  Ние не събираме, не обработваме и не съхраняваме специални категории данни за Вас.
  6.7. Забележка.
  Моля обърнете внимание - когато от нас се изисква да събираме лични данни по закон или съгласно условията на договора между нас и Вие не ни предоставите тези данни при поискване, може да не успеем да изпълним договора (например да Ви доставим стоки или услуги). Ако не ни предоставите поисканите данни, може да се наложи да отменим поръчания от Вас продукт, но ако го направим, ще Ви уведомим навреме.
  6.8. Ние ще използваме личните Ви данни само за целта, поради която са събрани или ако e необходимо за цел близка по смисъл до основната. За повече информация, моля пишете ни на info@yacco-bulgaria.com. В случай че се наложи да ползваме данните Ви за несвързана нова цел, ние ще Ви уведомим, като изложим юридическите причини за действията си.
  6.9. Възможно е да обработим личните Ви данни без Вашето знание или съгласие, единствено и само в рамките на предвиденото от закона.
  6.10. Ние не извършваме автоматизирано вземане на решения или автоматизирано профилиране.
  
  7. Начини на събиране на личните Ви данни:
  7.1. Предоставени ни лично от Вас (например чрез регистрация на потребител в онлайн платформата или чрез поръчка от онлайн платформата).
  7.2. Автоматично събиране на определени данни, получени от Вас, когато използвате нашия уеб сайт, чрез използването на бисквитки и други подобни технологии. Моля, вижте правилата ни за бисквитките за повече подробности т.13 от настоящата политика.
  7.3. Може да получаваме данни от трети страни, като: доставчици на анализи (например Google), базирани извън ЕС; рекламни мрежи (например Facebook), базирани извън ЕС; доставчици на информация за търсене (например Google), базирани извън ЕС; доставчици на технически, разплащателни и доставни услуги, информационни брокери или агрегатори.
  
  8. Препращане и споделяне на личните Ви данни.
  8.1. Събраните от онлайн платформата лични данни няма да бъдат продавани/препращани и/или споделяни с трети страни, нито ще бъдат предавани с цел да придобием някаква облага.
  8.2. Възможно е да споделим личните Ви данни със следните страни:
  - Доставчици на услуги, които предоставят ИТ услуги и системна администрация;
  - Професионални консултанти, включително адвокати, банкери, одитори и застрахователи;
  - Административни органи, които изискват от нас да докладваме за процесите по обработка по конкретни и ясни законови задължения.
  - Куриерски компании;
  - Трети страни, които придобиват или сливат части от нашия бизнес или активи.
  Ние изискваме от всички трети страни, на които прехвърляме Вашите данни да спазват сигурността на личните Ви данни и да ги третират съгласно закона. Третите страни могат да обработват личните Ви данни само за конкретно определени цели и в съответствие с нашите указания.
  9. Съхраняване личните данни.
  Получените чрез онлайн платформата данни ще се обработват (събират, съхраняват и използват) по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
  Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
  Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.
  Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. Приели сме процедура за справяне при съмнение за изтичане на информация на личните Ви данни и ще Ви уведомим, както и съответните регулатори, относно подобен тип нарушения, ако и когато е необходимо.
  
  10. Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
  Като администратор на лични данни, по ваше искане сме длъжни да ви отговорим каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.
  В случай, че разполагаме с Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
  • Данни за контакт с Администратора;
  • Целите на обработването;
  • Правното основание за обработката;
  • Съответните категории лични данни, които се обработват;
  • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити (ако има такива);
  • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС (ако има такива);
  • Ако обработката се основава на законните интереси на Администратора или на трета страна, информация за тези интереси.
  • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
  • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
  • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
  • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
  • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
  • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас (Ние събираме данни единствено от субекта на данните).
  • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка (Ние не прилагаме автоматизирано вземане на решения).
  
  11. Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
  Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук (www.yacco-bulgaria.com/uploads/yacco/gdpr/Forma_za_iskane_ot_subekt_na_danite.pdf) или да отправите искане на посочените данни за контакт.
  За да удостоверите вашата самоличност е необходимо: Да предостави име, презиме, фамилия, е-mail адрес и телефонен номер.
  
  12. Вашите права като субект на личните данни са следните:
  12.1. Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие субект на данните и имате следните права:
  - имате право да поискате копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни;
  - имате право да поискате от личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
  - имате право да поискате да коригираме неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
  - имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  o когато сте оттеглил своето съгласие;
  o когато сте възразил срещу обработването,
  o когато обработването е незаконосъобразно;
  o когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  o когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
  - имате право да поискате да ограничим обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
  - имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане.
  - имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения). Ние не извършваме обработка за цели, различни от тези посочени в т. 6 от настоящата политика.
  - имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране. Ние не прилагаме такава обработка;
  - имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. Ние не прилагаме такава обработка;
  - при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата политика, ще Ви предоставим уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
  12.2. Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.
  12.3. Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg). В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез нас на посочените данни за контакт.
  12.4. Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
  - при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  - за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
  - при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
  - по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  - за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
  12.5. Правата може да реализирате чрез:
  - Форма за искане от субект на данните (www.yacco-bulgaria.com/uploads/yacco/gdpr/Forma_za_iskane_ot_subekt_na_danite.pdf);
  - Форма за оттегляне на съгласие (www.yacco-bulgaria.com/uploads/yacco/gdpr/Forma_za_ottegliane_na_suglasie_ot_subekta_na_dannite.pdf);
  - Отправяне на искане в свободен текст на посочените данни за контакт.
  
  13. Бисквитки (cookies).
  Онлайн платформата използва следните бисквитки:
  13.1. "Служебни" бисквитки. Използват се за съхранение на сесията на потребителя на онлайн платформата. Те се съхраняват на компютъра Ви само по време на уеб сесията и автоматично се изтриват, когато затворите браузъра си - съхраняват анонимен идентификационен номер на сесията, който Ви позволява да сърфирате в сайта, без да се налага да се логвате във всяка страница и не събират никакви лични данни от компютъра Ви.
  13.2. Бисквитки от трети страни (third party). Използват за събиране на статистическа и маркетингова информация. Тези бисквитки се задават чрез нашия сайт от рекламните ни партньори. Те могат да бъдат използвани от тези компании за създаването на профил на Вашите интереси и позволяват показването на реклами и съобщения на други сайтове. Те работят чрез уникално идентифициране на Вашия браузър и устройство. При блокирането им, няма да получавате нашата насочена реклама.
  13.3. Бисквитки за формуляри. Те съхраняват информацията от формулярите с цел да не се налага потребителят да я въвежда ръчно.
  
  14. Данни за контакт:
  Администратор на данните: „ГЕРАД” ООД.
  Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. “Стефан и Обрейко Обрейкови” № 43.
  Телефон: 032 / 94 05 06
  Мобилен: 0887 / 48 04 24
  e-mail: info@yacco-bulgaria.com


ФОРМА ЗА ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИТЕ.pdf

ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ.pdf

Добавено в количката!

Не са избрани количества!
Няма добавени артикули в количката!